Jobrouter

Istotnym elementem funkcjonowania każdej organizacji jest skuteczne i efektywne wsparcie zachodzących w niej procesów przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Uzupełnienie istniejącej w organizacji infrastruktury informatycznej o system klasy BPM usprawnia zachodzące w niej procesy poprzez bardziej efektywną wymianę informacji pomiędzy pracownikami firmy oraz efektywniejsze wykorzystanie informacji, które są przetwarzane w różnych systemach informatycznych. JobRouter jako system elektronicznego obiegu dokumentów oraz zadań i informacji w Organizacji, umożliwia pełną automatyzację procesów biznesowych, zachodzących w przedsiębiorstwie, a także ich projektowanie i optymalizację. Wspomagając realizację zawiłych procesów biznesowych redukuje czas potrzebny na ich wykonanie z godzin lub dni do kilku minut.

Diagnoza codziennej realizacji zadań w Organizacji, oparta na doświadczeniach przedsiębiorców wskazuje, że:

zbyt dużo czasu zajmuje odnalezienie wszystkich dokumentów czy też zebranie informacji, niezbędnych dla opracowywanego zagadnienia,
dokumenty są wielokrotnie kopiowane oraz drukowane, ponieważ wiele osób musi mieć do nich dostęp w tym samym czasie,
trudno ocenić, ile czasu zajmuje realizacja w całości danego procesu lub w jakim dziale i na jakim etapie procesu znajduje się aktualnie dany dokument / zadanie / informacja,
następują opóźnienia w realizacji projektów oraz procedur księgowo-finansowych, co wpływa na wizerunek oraz dodatkowe koszty firmy.
DLACZEGO JobRouter?

JobRouter został skonstruowany w taki sposób, aby maksymalnie skrócić czas wdrożenia nowego użytkownika w funkcjonalności systemu. Służą temu: przejrzyste menu zawierające wyłącznie informacje, do których użytkownik ma dostęp, wspólne widoki dla różnych procesów / obiegów, konstruowanie procesów opartych o zmienne globalne – odnoszące się do systemu jako całości.

Skalowalny

Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z logicznie prostym procesem (np. akceptacja wniosku urlopowego) czy bardzo rozbudowanym (np. zarządzanie i realizacja projektu inwestycji budowlanej) oraz czy mówimy o Organizacji o strukturze płaskiej (np. biuro księgowe, kancelaria prawna) lub rozbudowanej (np. korporacja, holding), system JobRouter dopasuje się do każdego przypadku. Służy temu przede wszystkim sposób licencjonowania, umożliwiający realizowanie projektów opartych o zakup licencji lub w opcji SaaS, a także modułowa budowa systemu, umożliwiająca dobór składowych pod konkretne wymagania danej Organizacji.

O tym jak wygląda logiczny przebieg procesu oraz formatki konkretnych zadań decyduje użytkownik końcowy. To na etapie analizy przedwdrożeniowej określamy wspólnie w jaki sposób mają być prezentowane dane i w jaki sposób będzie realizowany przepływ zadań w procesie, tak aby zapewnić najwyższą efektywność ich realizacji. Służą temu:

wbudowany graficzny modeler procesów, umożliwiający również samodzielne dokonywanie zmian i modyfikacji przez użytkownika końcowego,
różnorodność sposobów przetwarzania procesów – kaskadowe, szeregowe, równoległe.
Otwartość

Działając na platformie MS Windows, system JobRouter jest niezależny od warstwy bazodanowej, współpracując ze wszystkimi najpopularniejszymi bazami danych (Oracle, MS SQL, MySQL). Podobnie rzecz wygląda w przypadku końcówek użytkownika, tu zastosowanie znajdą wszelkie popularne przeglądarki internetowe: Chrome, IE, Firefox, Safari.

Integracja

System BPM, jakim jest JobRouter, nie funkcjonuje w próżni – o jego w pełni efektywnym wykorzystaniu decyduje możliwość integracji z systemami zewnętrznymi, tak aby dane zapisane w jednym systemie równie łatwo wykorzystać w innym. JobRouter oferuje wiele możliwości integracyjnych, od dedykowanych modułów (np. Job2MovarchDMS, Job SAP BAPI) poprzez wymianę danych realizowaną poprzez WebServices czy pliki .xml, .csv, .txt, a skończywszy na bezpośrednich działaniach na poziomie baz danych. Dzięki temu JobRouter często z systemu wspierającego działania biznesowe użytkowników staje się systemem podstawowym, „front-endowym”, który poprzez liczne integracje komunikuje się i automatycznie wyzwala działania po stronie systemów dziedzinowych (np. ERP, FK, DMS).

Opis produktu

Opis produktu wersja angielska

Workflow skrojony na miarę

Movarch eSala

e-sala
Movarch eSala to nowoczesny i kompleksowy system umożliwiający w sposób intuicyjny zarządzanie sygnałem Audio-Video (AV). Został zaprojektowany i zoptymalizowany pod kontem rejestracji sygnału AV w salach operacyjnych, gabinetach zabiegowych, jak również wszystkich tych miejscach gdzie opieka nad pacjentem powinna być dokumentowana. System przechwytuje, rejestruje, archiwizuje i udostępnia sygnał AV z cyfrowych kamer IP znajdujących się zarówno w przestrzeni sali operacyjnej jak i z medycznych urządzeń do obrazowania (np. endoskop, lampa centralna, angiograf itp.).

System oferuje możliwość kontroli, zapisu, przetwarzania i archiwizacji sygnałów dźwiękowych, video i zdjęć z wykorzystaniem technologii IP.

Dokumenty do pobrania:

Opis produktu

MovarchBPM

Każda Organizacja, która stawia sobie za cel dynamiczny rozwój staje przed problemem efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów, sprawnej organizacji pracy, przepływu informacji wewnątrz Organizacji oraz zapewnienia powtarzalności i wysokiej jakości realizowanych procesów biznesowych.

Organizacje radzą sobie z tym problemem implementując i wdrażając systemy informatyczne wspierające działanie poszczególnych komórek organizacyjnych. Jednak wraz z wzrostem organizacji oraz stopnia złożoności realizowanych przez nią zadań pojawiają się problemy komunikacyjne „na styku” komórek organizacyjnych oraz systemów IT, które je wspierają.

MovarchBPM jest systemem stworzonym przez ekspertów w dziedzinie zarządzania procesami, realizuje ww. cele uwzględniając potrzeby biznesowe Klientów oraz nasze wieloletnie doświadczenie. Wnikliwa analiza potrzeb oraz współpraca z Klientami z bardzo różnych sektorów gospodarki umożliwiły nam stworzenie rozwiązania, które pozwala na pełną automatyzację procesów biznesowych. MovarchBPM pozwala na powiązanie zarządzania procesami z obiegiem dokumentów elektronicznych i tradycyjnych, stworzenie efektywnych metod do komunikacji i notyfikacji zadań.

MovarchBPM umożliwia obniżenie kosztów, skrócenie czasu realizacji procesów biznesowych oraz obiegu dokumentów w organizacji poprzez:

 • automatyzację procesów – wiele działań w procesie wykonywanych jest w sposób automatyczny i nie wymagając udziału człowieka,
 • koordynację przepływu procesów – system koordynuje przepływ pracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi, wymusza realizację powierzonych zadań i zestandaryzowanych procedur,
 • zapewnia integrację rozproszonych systemów IT – system integruje wiele różnych systemów IT w organizacji. Zapewnia przepływ danych, dokumentów i komunikację. np. pomiędzy systemami: FK, ERP, systemami fakturującymi czy systemami do archiwizacji;
 • obsługę organizacji o rozproszonej strukturze – dzięki wykorzystaniu technologii webservices, system pozwala na realizację procesu niezależnie od fizycznej lokalizacji,
 • szybki dostęp do aktualnego stanu procesu – system pozwala na natychmiastowy dostęp do informacji na temat aktualnego stanu procesu i wspiera optymalizację w zaradzaniu procesami,
 • zwiększenie bezpieczeństwa – dostęp do konfiguracji, dedykowanych raportów oraz poszczególnych kroków posiadają tylko uprawnieni użytkownicy. Całość danych zgromadzonych w systemie może być archiwizowana w systemie MovarchDMS, dzięki czemu informacje i dokumenty raz wprowadzone do systemu nigdy nie zostaną utracone.

Dlaczego MovarchBPM ?

Do najważniejszych korzyści biznesowych zaliczyć należy:

 • wzrost efektywności i jakości pracy, wpływa bezpośrednio na obniżenie kosztów operacyjnych;
 • obniżenie pracochłonności i optymalizacja przebiegu realizowanych procesów biznesowych;
 • zautomatyzowanie i zestandaryzowanie obiegu dokumentów elektronicznych i tradycyjnych;
 • zarządzanie przepływem nawet najbardziej skomplikowanych procesów przez wszystkie komórki organizacyjne,
 • powiązanie przepływu dokumentów z procesami;
 • efektywne narzędzia wspierające ciągłe doskonalenie procesów;
 • system udostępnia narzędzia do analizy obiegu procesów i dokumentów w całej organizacji, wspiera mapowanie procesów i pozwala na identyfikację wąskich gardeł;
 • dane i informacje raz wprowadzone do systemu można wielokrotnie wykorzystać – łatwa integracja systemu MovarchBPM z innymi systemami IT;
 • system wspiera analizę i wyeliminowanie działań nieefektywnych np. oczekiwanie na dokumenty lub powtarzania tej samej prostej czynności;
 • system skutecznie wspiera realizację powierzonych zadań niezależnie od fizycznej lokalizacji użytkownika i przetwarzanego dokumentu (system dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, również dla urządzeń mobilnych)
 • system dba o realizację powierzonych zadań wykorzystując mechanizmy powiadomień (np.: mail) i eskalacji;
 • bezpieczeństwo dokumentów oraz procesów biznesowych realizowanych w systemie jest gwarantowane przez system uprawnień i haseł dostępu, zarządzanie i audyt wykonywanych zadań,
 • wsparcie dla obiegu informacji – wspólna platforma komunikacyjna;
 • system zapewnia pełną integrację z elektronicznym archiwum dokumentów Movarch DMS (dostępu do praktycznie każdego typu dokumentów ) oraz z innymi systemami IT.

MovarchBPM jest systemem „skrojonym na miarę” dla każdego z naszych Klientów. Etap wdrożenia poprzedza wnikliwa analiza oraz audyt stanu zastanego. Dopiero na tej podstawie tworzymy indywidualnie dla każdego Klienta zestaw zaleceń i dobrych praktyk, które powinny zostać wdrożone w Organizacji aby efektywnie wykorzystać zalety systemu MovarchBPM

Dla kogo MovarchBPM:

MovarchBPM jest rozwiązaniem dedykowanym dla każdego Przedsiębiorstwa i Organizacji, które dba o swój rozwój, chce działać w oparciu o najnowsze praktyki biznesowe, dba o swój wizerunek oraz skuteczność działania w otoczeniu rynkowym. Nie ma tu znaczenia wielkość Organizacji, najważniejsza jest świadomość celu biznesowego i poszukiwanie narzędzi do jego realizacji.